Wat doet de vereniging ?

Wat doet de vereniging:

Van de opbrengsten uit de verkoop van diverse aktes en vergunningen is een deel bestemd voor afdrachten aan de overkoepelende organisaties, deze organisaties behartigen de landelijke belangen van de sportvissers en hun verenigingen waarvan L.H.V. de Rietvoorn deel uit maakt.

Het overige deel van de opbrengsten vloeit in de verenigingskas van waaruit de huren en kosten van onderhoud en visstand beheer van de wateren (behorende aan L.H.V. de Rietvoorn) worden bekostigd.

Tevens vinden er ieder jaar diverse activiteiten voor de leden plaats waaronder: viswedstrijden voor junioren en senioren, karperavond en waterbemonstering.

Voor de jeugdleden vindt er een jeugdmiddag plaats waar informatie gegeven wordt over bijvoorbeeld het gebruik van hengels en benodigdheden zoals vishaakjes en tuigjes, het herkennen van vissoorten, toe te passen technieken voor het beter kunnen vissen en noem zo maar op.

Voor de karpervissers binnen onze vereniging vinden er ook activiteiten plaats, deze worden georganiseerd door een eigen commissie die tevens de belangen van de karpervissers binnen de vereniging behartigt.

Per jaar vindt er ook een geheel verzorgde avond plaats voor diegene die zich het afgelopen jaar heeft ingezet als vrijwilliger binnen de vereniging, de vereniging kan namelijk niet optimaal functioneren zonder vrijwilligers die zich bijvoorbeeld inzetten voor het veelvuldig benodigde onderhoud aan de wateren, deel nemen aan diverse commissies, helpen bij klussen ter verbetering van de accommodatie enzovoort.