LHV voldoet aan de AVG wet

VERWERKERSOVEREENKOMST

PARTIJEN:
1. L.H.V. de Rietvoorn, gevestigd te Lichtenvoorde
en
2. H.C.A.J van Doorn, gevestigd aan de Nicolaas Beetsstraat 30 te Lichtenvoorde (hierna
genoemd Verwerker);


OVERWEGENDE DAT:
a) bovengenoemde partijen zijn eerder een Overeenkomst aangegaan met als doel in het kader waarvan persoonsgegevens door Verwerker (kunnen) worden verwerkt;
b) ten aanzien van deze overeenkomst als “verwerkingsverantwoordelijke”, en Verwerker als “verwerker” moet worden aangemerkt in de zin van L.H.V. de Rietvoorn Artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
c) partijen in deze Verwerkersovereenkomst de tussen hen gemaakte afspraken neerleggen die gelden voor het verwerken van Persoonsgegevens door Verwerker ten behoeve van L.H.V. de Rietvoorn;

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

1. REIKWIJDTE VAN DEZE VERWERKERSOVEREENKOMST
1.1 Verwerker zal de persoonsgegevens die zijn verstrekt door L.H.V. de Rietvoorn uitsluitend
verwerken ten behoeve en in opdracht van L.H.V. de Rietvoorn in overeenstemming met
de verwerkingsdoeleinden zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
1.2 Verwerker heeft geen zelfstandige zeggenschap over de doeleinden van verwerking van de
Persoonsgegevens en de daartoe gebruikte middelen.

2. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VERWERKER
2.1 Verwerker is verplicht om alle instructies van L.H.V. de Rietvoorn op te volgen ten aanzien
van de verwerking van de Persoonsgegevens.
2.2 Verwerker zal zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes
betreffende de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Verwerker verklaart met
deze regelgeving bekend te zijn.
2.3 Het is Verwerker niet toegestaan om de Persoonsgegevens voor eigen doeleinden of enig
ander doel dan in de Overeenkomst genoemde doelen te verwerken en/of aan
derden te verstrekken.
2.4 Verwerker zal op eerste verzoek van < L.H.V. de Rietvoorn aan haar toegang verlenen tot
de Persoonsgegevens dan wel deze Persoonsgegevens ter beschikking stellen op een wijze
die L.H.V. de Rietvoorn wenselijk acht.

3. SUB-VERWERKERS EN DOORGIFTE
3.1 Verwerker mag voor de verwerking van Persoonsgegevens binnen het kader van deze
Verwerkersovereenkomst uitsluitend derden inschakelen indien die zijn goedgekeurd door
L.H.V. de Rietvoorn.
3.2 Indien (een deel van) de verwerking van de Persoonsgegevens wordt uitbesteed aan een
Sub-verwerker, is Verwerker jegens L.H.V. de Rietvoorn volledig aansprakelijk voor de
verwerking van de Persoonsgegevens door Sub-verwerker overeenkomstig de verplichtingen
die op grond van deze Verwerkersovereenkomst op Verwerker rusten.
3.3 Verwerker en eventuele Sub-verwerkers mogen Persoonsgegevens uitsluitend (laten)
verwerken binnen de Europees Economische Ruimte.
3.4 Verwerker zorgt ervoor dat aan Sub-verwerkers, ten aanzien van de door hen uitgevoerde
verwerking(en) van Persoonsgegevens door middel van een schriftelijke “Sub”-
verwerkersovereenkomst dezelfde verantwoordelijkheden en verplichtingen worden opgelegd
als in deze Verwerkersovereenkomst. Verwerker verstrekt op eerste verzoek van Sportvisserij
Nederland aan haar een kopie van deze Sub-verwerkersovereenkomst(en).

4. GEHEIMHOUDING
4.1 Behoudens aan Sub-verwerkers mag Verwerker geen Persoonsgegevens aan derden
kenbaar maken of derden daartoe toegang geven, tenzij L.H.V. de Rietvoorn daar vooraf
uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Onder derden wordt ook personeel
van Verwerker begrepen voor zover het niet noodzakelijk is dat dergelijk personeel voor het
uitvoeren van de Overeenkomst kennisneemt van de Persoonsgegevens. Deze geheim-
houdingsplicht blijft onverminderd van kracht na het einde van de Verwerkersovereenkomst.
4.2 Verwerker verplicht zich om medewerkers die werkzaamheden verrichten in het kader van
de uitvoering van de Overeenkomst, de verplichtingen op te leggen de Persoonsgegevens
geheim te houden en vertrouwelijk te behandelen.

5. BEVEILIGING
5.1 Verwerker verplicht zich ertoe zodanige technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen te treffen dat de Persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn tegen
verlies of onzorgvuldige, ondeskundige of onrechtmatige verwerking.
5.2 Verwerker zorgt ervoor dat bij de verwerking van Persoonsgegevens betrokken medewerkers
de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen van Verwerker kennen en zich aan die
verplichtingen houden.
5.3 Op eerste verzoek van L.H.V. de Rietvoorn geeft Verwerker informatie over de toegepaste
beveiliging van de Persoonsgegevens en zal waar gewenst door L.H.V. de Rietvoorn de
beveiligingsnormen aanpassen.

6. CONTROLE
6.1 Verwerker stelt L.H.V. de Rietvoorn in staat om L.H.V. de Rietvoorn met inachtneming
van een redelijke aanzeggingstermijn, de naleving door Verwerker van deze
Verwerkersovereenkomst te (laten) controleren. Hiertoe kan desgewenst door Sportvisserij
Nederland een onafhankelijke auditor worden ingezet, aan wie Verwerker alle benodigde
toegang en informatie zal verstrekken.
6.2 Verwerker verstrekt op eerste verzoek van L.H.V. de Rietvoorn aan haar een rapportage
waarin Verwerker informatie geeft over de beveiligingsmaatregelen (zie artikel 5),
beveiligingsincidenten en mogelijke veiligheidsrisico’s ten aanzien van de Persoonsgegevens.

7. INFORMEERPLICHT VERWERKER
7.1 Zodra Verwerker kennisneemt van een (dreigend of plaatsgevonden) beveiligingsincident
inzake diefstal, verlies of ontoegankelijkheid van gegevens of enige inbreuk of dreigende
inbreuk op de beveiliging in de zin van art. 33 AVG, stelt Verwerker L.H.V. de Rietvoorn
hiervan direct op de hoogte en zal Verwerker daarbij informatie verstrekken over:
a) de aard van het incident en de feitelijke toedracht voor zover bekend of vermoed;
b) de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens;
c) de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident voor de verwerking van de
Persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen en;
d) de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de negatieve gevolgen
van het incident te verhelpen of te beperken.
7.2 Verwerker verleent op verzoek van L.H.V. de Rietvoorn de gevraagde medewerking die
L.H.V. de Rietvoorn nodig acht om een inbreuk op de beveiliging te melden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen. Verwerker mag een dergelijke melding
niet doen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van L.H.V. de Rietvoorn.
7.3 Eventuele kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de verplichtingen voor Verwerker
zoals genoemd in lid 1 of 2 van dit artikel komen voor rekening van Verwerker.
7.4 Verwerker zal L.H.V. de Rietvoorn direct informeren over enig verzoek of onderzoek
van enige overheids- of vergelijkbare instantie met betrekking tot de verstrekking of
verwerking van de Persoonsgegevens.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
8.1 Onverminderd het bepaalde in art. 3.1 is Verwerker aansprakelijk voor alle schade die
voor L.H.V. de Rietvoorn voortvloeit uit een aan Verwerker en/of Sub-verwerker
toerekenbare schending van de wet- en regelgeving betreffende de verwerking van
Persoonsgegevens of niet-nakoming van verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst.
8.2 Verwerker vrijwaart L.H.V. de Rietvoorn van elke boete of schade die door Sportvisserij
Nederland verschuldigd respectievelijk geleden wordt als gevolg van het toerekenbaar niet-
nakomen door Verwerker van deze Verwerkersovereenkomst.

9. OMGANG MET RECHTEN VAN BETROKKENEN
9.1 Verwerker zal desgevraagd aan L.H.V. de Rietvoorn alle benodigde medewerking
verlenen om uitvoering te geven aan inzageverzoeken van betrokkenen of het verzoek om
verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens. Indien dergelijke
verzoeken binnenkomen bij Verwerker zullen deze in overleg met L.H.V. de Rietvoorn
worden afgehandeld en niet zelfstandig.

10. OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS BIJ BEËINDIGING
10.1 Bij het eindigen van de Overeenkomst op welke grond en op welke wijze dan ook is
Verwerker verplicht op eerste verzoek van L.H.V. de Rietvoorn:
a) alle Persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan L.H.V. de Rietvoorn op de wijze
en in het format zoals door L.H.V. de Rietvoorn gewenst;
b) onmiddellijk de verwerking van Persoonsgegevens te staken en te zorgen dat eventuele
Sub-verwerkers hetzelfde doen;
c) nadat L.H.V. de Rietvoorn daartoe uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven, alle
Persoonsgegevens die schriftelijk of elektronisch zijn opgeslagen permanent te verwijderen
of, voor zover permanente verwijdering van de gegevensdrager niet mogelijk is, de
gegevensdrager te vernietigen, en desgevraagd schriftelijk aan L.H.V. de Rietvoorn
bevestigen dat aan alle verplichtingen uit hoofde van dit artikel is voldaan.

11. INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
11.1 Deze verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum dat partijen de
Verwerkersovereenkomst hebben ondertekend.
11.2 Deze Verwerkersovereenkomst geldt voor de duur dat Verwerker Persoonsgegevens
verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
11.3 Verwerker kan deze Verwerkersovereenkomst niet tussentijds opzeggen.
11.4 De bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst blijven ook na het einde van de
Overeenkomst onverminderd van kracht zolang Verwerker Persoonsgegevens in het kader
van de Overeenkomst onder zich heeft.

12. TOEPASSELIJK RECHT
Deze Verwerkersovereenkomst en de uitvoering ervan worden uitsluitend beheerst door
Nederlands recht.


L.H.V. de Rietvoorn

Verwerker: H.C.A.J. van Doorn, Functie: Penningmeester L.H.V. de Rietvoorn,

Naam: J.H.J. Simmelink, Functie: Voorzitter

Plaats: Lichtenvoorde d.d. 14-05-2018